Osobní překážky v práci

1. Vyšetření nebo ošetření u lékaře

a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a) (dodat potvrzení od zdravotnického zařízení).

2. Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce

Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovně-lékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (dodat potvrzení od zdravotnického zařízení).

3. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem (dodat potvrzení od dopravního podniku).

4. Znemožnění cesty do zaměstnání

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, (nejvýše na 1 den) se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.

5. Svatba

Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče. Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.

6. Narození dítěte

Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu:

a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět (dodat potvrzení od zdravotnického zařízení),

b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).

7. Úmrtí

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na:

a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

— dodat potvrzení od pohřebního ústavu + parte (z druhé strany popsat příbuzenský vztah)

8. Doprovod

a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. (dodat potvrzení od zdravotnického zařízení + z druhé strany popsat příbuzenský vztah):

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu.

2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

b) Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce.

c) Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy nebo platu. Pro účely tohoto bodu se rodinnými příslušníky rozumí fyzické osoby uvedené v bodě 7.

9. Pohřeb spoluzaměstnance

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel.

10. Přestěhování

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.

11. Vyhledání nového zaměstnání

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

12. Darování krve – bezúplatné

Při dobrovolném darování krve přísluší zaměstnanci podle § 203 ZP při činnosti dárce při odběru krve a při aferéze pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru.

Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci. Podle § 206 ZP pak musí zaměstnanec zaměstnavateli tuto překážku v práci prokázat.

Pokud si za darování krve necháváte zaplatit (nebo Vás čeká jiná odměna), na volno ani náhradu mzdy nemáte nárok. Doklad o překážce v práci vystavený přísluš-ným transfuzním oddělením.

13. Povinná účast u soudu a (ne)placené volno

Z hlediska pracovněprávních předpisů se účast zaměstnance u soudu, kde zaměstnanec nevystupuje jako strana sporu, posuzuje jako tzv. překážka v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu s tím, že zaměstnavatel je ve smyslu § 200 zákoníku práce povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu.

Jestliže zaměstnanec bude před soud předvolán jako svědek, soudní znalec nebo tlumočník, pak se bude jednat podle § 202 zákoníku práce o výkon občanské povinnosti. Výkon této povinnosti ovšem není spojen s nárokem zaměstnance na náhradu mzdy. Zaměstnavatel je tedy povinen zaměstnance k soudu uvolnit, ovšem nikoli jeho účast u jednání soudu zaplatit v podobě vyplacení náhrady mzdy. Tato náhrada mzdy se zpravidla zaplatí z účtu příslušného soudu a podle pravomocného rozhodnutí o výsledku občanského soudního řízení ji v konečném důsledku zaplatí ten účastník řízení, který byl v řízení neúspěšný a kterému byla pravomocně uložena povinnost k náhradě nákladů řízení, včetně nákladů na dokazování. V trestním řízení nese náklady na provedení tohoto řízení stát, vůči kterému svědek, znalec nebo tlumočník uplatňuje své náklady spojené s účastí u jednání soudu, včetně případného nároku zaměstnance na náhradu mzdy. (dodat doklad o účasti u soudu).

14. OPP - otcovská poporodní péče

Otcovská PP náleží 7 dnů v souvislosti s péčí o novorozené dítě otci dítěte nebo pojištěnci (muž či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů.
Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení).
Otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče nemusí být sezdaní.
Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. Den nástupu si určí každý sám podle potřeby /začíná se dnem, kdy měla být pracovní směna/
Proces podání žádosti:
– Zaměstnanec předem nahlásí zaměstnavateli, kdy chce otcovskou čerpat. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci na tyto dny dát „rodičovské volno“ – od zaměstnavatele neplacené.
– Po vyčerpání otcovské zaměstnanec doručí zaměstnavateli /na mzdovou účtárnu/ vyplněnou „Žádost o dávku otcovské poporodní péče“ a předloží rodný list dítěte pro ověření otcovství.
– Zaměstnavatel s doplněnými údaji pošle žádost na MSSZ, která pak vyplácí dávky zaměstnanci přímo na BU uvedený v žádosti.
– Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.