Roční zúčtování daně

Využít ročního zúčtování daně z příjmu je možností, není však vaší povinností.
Vaše daňové povinnosti byly všechny splněny při měsíčním zúčtování mezd.
Smyslem ročního zúčtování je vyčíslit, zda byly uplatněny optimálně všechny slevy na dani, popřípadě uplatnit další.

Doporučujeme ho tedy hlavně těm, kdo neměli v nějakých měsících roku 2020 příjem (nebo ho měli velmi nízký) a sleva tak nebyla uplatněna v plné výši. Jedná se o případy, kdy jste byli v průběhu roku v evidenci na UP,  delší dobu na PN,  mateřské, rodičovské, studující bez příjmu, atd.

Kdo může o roční zúčtování požádat?

  1. Zaměstnanec, který měl v r. 2020 příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele a měl podepsáno růžové prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebo  měl v r. 2020 více příjmů od více zaměstnavatelů postupně za sebou, NE SOUBĚŽNĚ, a má/měl u nich podepsáno růžové prohlášení poplatníka. Příjmy od předchozích zaměstnavatelů musíte doložit „Potvrzením o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za zdaňovací období 2020“ – je nutné doložit originál.
  2.  Zaměstnanec, který měl souběžně příjmy z jiné činnosti, ale byla z nich sražena daň zvláštní sazbou daně nebo tyto příjmy byly od daně osvobozeny. Příjmy zdaněné srážkovou daní se ale v RZ nezohlední.
  3. Zaměstnanec, který neměl v r. 2020 příjmy ze zahraničí.

Zaměstnanec, který nějakou část roku nepracoval a nepobíral žádný příjem, musí toto období doložit čestným prohlášením Pokud byl zaměstnanec evidován na úřadu práce, musí předložit originál potvrzení příslušného ÚP o době evidence. 

Co je třeba udělat?

Nejpozději do 15. 2. 2021  podat žádost o RZ a doložit výše zmíněná potvrzení + všechny další doklady. Pro případ, že v RZ chcete zohlednit další dodatečné či roční slevy a odpočty ze základu daně,  přečtěte si pozorně instrukce níže a potřebné doklady buď odevzdejte rovnou se žádostí  nebo dodejte na MU nejpozději do 15.2.2021.

 

K ROČNÍMU ZÚČTOVÁNÍ DANÍ – SLEVY NA DANI A POTŘEBNÉ DOKLADY:

 1) Sleva na manžela/manželku

Čestné prohlášení manželky, že v r. 2020 nedosáhla příjmu vyššího než 68 000,- Kč. Poplatník tak přebírá veškerou zodpovědnost za nárokování si této slevy.

2) Sleva na studenta – dodatečně v RZ

Předložit potvrzení o studiu ze školy, (originál). Vyplnit dodatečné Prohlášení poplatníka za 2020.

3) Sleva pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, sleva pro invaliditu třetího stupně – dodatečně v RZ

Doložit doklad o výplatě důchodu (složenka, výpis z účtu). V případě prvního uplatnění ještě i Rozhodnutí o přiznání důchodu z MSSZ. Vyplnit dodatečné Prohlášení poplatníka za 2020.

4/ Daňové zvýhodnění na dítě – dodatečně v RZ 

Doložit Potvrzení, že za 2020 neuplatňuje zvýhodnění druhý z rodičů, popř. svěření do péče, pokud nemáme tak RL dítěte, tak vyplnit dodatečné prohlášení poplatníka za 2020.

5) Sleva za umístění dítěte

Dodat potvrzení o výši úhrady školkovného za rok 2020,  vydá příslušná mateřská škola.

K RZ – ODPOČTY NEZDANITELNÝCH ČÁSTÍ ZÁKLADU DANĚ A POTŘEBNÉ DOKLADY

1) Úroky z úvěru

Potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru za rok 2020 od banky smlouvu o úvěru – při prvním uplatnění u zaměstnavatele výpis z listu vlastnictví nebo stavební povolení – při prvním uplatnění u zaměstnavatele.

2) Hodnota daru

Potvrzení od příjemce daru o jeho výši a účelu, např. potvrzení o provedeném bezpříspěvkovém odběru krve.

3) Penzijní připojištění

Potvrzení od penzijního fondu o výši zaplaceného ročního příspěvku zaměstnancem a kopii pojistné smlouvy– při prvním uplatnění u zaměstnavatele.

4) Životní pojištění

Potvrzení od pojišťovny o zaplaceném pojistném a kopii pojistné smlouvy– při prvním uplatnění u zaměstnavatele.